Công văn số 14257/BTC-VP về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.

19-12-2021 09:18

Công văn số 14257/BTC-VP ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tài Chính về việc chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản.
UBND các tỉnh và cơ quan thuế tăng cường phối hợp thanh tra kiểm tra... chống thất thu thuế.

Nguồn: Bộ Tài Chính

Đóng